Kezdőlap *** 2013.07.06-án az egyesület Debrecen-i szervezete Klubgyőztes fajtakiállítást rendez Bírál: Bíró Zsolt, Szántó Imre *** 2013-as rendezvények megtekinthetők a "Rendezvénynaptár" menüpontban. ***
Tájékoztató!

Tisztelt Sporttársak!

Az alábbiakban olvasható a MEOESZ Elnökének tájékoztatója a német juhászkutyákra vonatkozólag:

 Üdvözlettel:

Bíró Zsolt

Tájékoztató a Magyar Kinológia aktuális helyzetéről 2014.03.03.

Tisztelt Sporttársak, Hölgyeim és Uraim!

Immár a megszokott módon, ezen honlapon tájékoztatjuk a Tisztelt Sporttársakat és érdeklődőket a MEOE Szövetség és a kinológia mindenkori aktuális eseményeiről. Az elmúlt héten, illetve a napokban két határidő is letelik az elismert tenyésztő szervezetek számára. Az egyik határidő a 98/2013.(X.24.) VM rendelet 7.§.(2). bek. e./ pontja szerinti 75 nap az új kinológiai szövetségben fennálló tagság igazolására. A másik határidő a R. 24.§.(1). bek. szerint a tenyésztési hatóság felhívását követően 90 napon belül esedékes, az új rendeletnek való megfelelést igazoló iratok csatolására nyitva álló határidő. Ez utóbbi határidő szervezetenként eltérő lehet, attól függően, hogy ki mikor vette át a postával a felhívást, de március első napjaiban ez is lejár. Magunk tájékoztattuk a tenyésztési hatóságot (NÉBIH) a tagfelvételi eljárások állásáról, eredményéről. Az Önök számára az is tudott és helytállóan tudott tény, hogy 2014. február 28. napján a Magyarországi Német Juhászkutya Klub is benyújtotta csatlakozási kérelmét a Szövetség tagjává váláshoz, továbbá megkötötte a Szövetséggel a kiegészítő megállapodást is. E körben úgy ítéljük meg, hogy lényeges tények vonatkozásában szükséges Önöket tájékoztatni: Úgy a civil törvénynek mind pedig a Rendeletnek mindenben megfelelő Alapszabályunk lényeges szabálya, hogy a tagokat alapjában véve megkülönböztetés nélkül vagyunk kötelesek tagjaink sorába felvenni. Függetlenül attól, hogy az elmúlt évek miért és milyen eseményekkel voltak terheltek, tény, hogy az MNJK végül alapszabályunknak megfelelő csatlakozási nyilatkozatot terjesztett elő, így jogszerű lehetőség az MNJK tagság megtagadására nincs. Ugyanakkor az MNJK ragaszkodott hozzá, hogy nem hajlandó megkötni a többi tenyésztőszervezettel mindenben azonos kiegészítő szerződést. Ennek alapján velük egy egyedi szerződés megkötése tárgyában hosszas tárgyalásokat folytattunk. Az egyedi szerződés megkötését alapvetően mindenképpen indokolta az a tény, hogy ebben a fajtában a kiállított származási igazolások –mint oly sok minden más- különböznek az FCI általában használt formátumaitól. A tárgyalások elején az MNJK ragaszkodott ahhoz, hogy az általa igényelt lista szerinti bírókat minden további nélkül vegyük fel az elismert FCI bírók sorába. A tárgyalások eredményeként azonban olyan megállapodás született, mely úgy szól, hogy „az MNJK által korábban képzett bírók eredményes FCI tanfolyam és vizsga feltételével válhatnak FCI bíróvá”. A tárgyalások megkezdésekor az MNJK elvárása volt az is, hogy az MNJK által korábban kiadott kennelneveket automatikusan emeljük be az FCI által elismert listába. Ezzel szemben az aláírt megállapodással akként rendelkeztünk, hogy az MNJK által korábban kiadott kennelneveket csak akkor tudja elfogadni az FCI által elismert adatbázis, ha azok eredményesen átesnek az FCI levédetési eljárásán, továbbá ezen eljárást éppen a tenyésztők védelmében a MEOE Szövetség február 28. napjától egy éven át kedvezményes, bruttó 15.000,-Ft díjért végzi el. Később is lehetséges az utólagos levédetés, de csak a kennelnév kiadás mindenkori normál díján. A MEOE Szövetség és az MNJK megállapodásának további lényeges rendelkezései:


a./ A német juhászkutya fajtagazda szabályaira figyelemmel a MEOE Szövetség hozzájárul ahhoz, hogy ezen fajta vonatkozásában a Szövetség által biztosított származási igazolás nyomtatvány helyett az MNJK által rendszeresített és beszerzett nyomtatvány kerüljön használatra, ezt a MEOE Szövetség mint hazai német juhászkutya származási lapot le is jelenti az FCI felé, de a jövőben az MNJK is csak egyetlenként kiállított származási lapot használ.

b./ Az MNJK az általa kiállított származási lapot a MEOE Szövetség részére átadja ezek adatainak a 98/2013.(X.24.) VM rendelet 5.§.(5).bek szerinti elfogadása céljából az FCI által elismert adatbáziskénti rögzítése útján, mely tényt a MEOE Szövetség a származási lap aláírásával és bélyegző lenyomatával történő ellátásával igazol. Az MNJK ezért a hitelesítésért és rögzítésért a mindenkori díjszabás szerinti, jelenleg bruttó 2.000,-Ft/származási lap díjat tartozik fizetni.

c./ Amennyiben az MNJK a fenti adatközlésnek a származási lap kiállításától számított 15 napon belül nem tesz eleget, és erről a MEOE Szövetség tudomást szerez, vagy a közölt adatok nyilvánvalóan az FCI szabályai szerint az elismertséget kizáró adatot tartalmaznak, úgy a MEOE Szövetség az adatközlésre vagy a kizáró körülmény kiküszöbölésére felhívhatja az MNJK-t, és amennyiben az az adatközlésnek illetve javításnak a felhívástól számított további 30 napon belül sem tesz eleget, úgy a MEOE Szövetség jogosult az adatközlési mulasztással érintett származási lapokat az FCI felé letiltani. Amennyiben az MNJK a fenti adatközlési kötelezettségének eleget tesz, és kizáró körülmény nincs, úgy a MEOE Szövetség biztosítja az adott kiállított származási igazolás vonatkozásában annak FCI kompatibilitását, és a közléstől számított 15 napon belül gondoskodik e ténynek FCI által elismert adatbázisban történő rögzítéséről.

d./ A megkötött megállapodással az MNJK kifejezetten vállalta, hogy tevékenysége során az FCI minden szabályzatát (törzskönyvezési, ügyrendi, rendezvény, bírói stb.) hiánytalanul betartja. Itt jegyezzük meg, hogy a MEOE Szövetség alapszabályának, szabályzatainak stb. betartása minden tagunk alapszabályon alapuló kötelezettsége, ezt külön a szerződésben más szervezeteknél sem szerepeltettük, mert az a tagságon alapuló kötelesség.

e./ Az MNJK külön elvárásaként egyedileg megkötött szerződésben az MNJK vállalta továbbá különösen, hogy betartja a Rendelet bírókra, képzésükre vonatkozó, valamint a FCI teljesítmény és küllembírókra vonatkozó szabályait, beleértve ebbe a bírók meghívására vonatkozó szabályokat is. Az MNJK továbbá köteles a Rendelet 11.§.(3). bek-re is tekintettel a fajta korábbi tenyésztőszervezete, és a MEOE Szövetség, illetve az FCI által jóváhagyott törzskönyv, származási igazolás, teljesítményvizsgálat, ennek részeként egészségügyi szűrések, továbbá nemzetközi címek elfogadására, továbbá a rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett nemzetközi bírói minősítések elfogadására, amelyeket indokoltan aggályos esetben a MEOE Szövetség esetileg is igazol, és az MNJK ezen kötelezettsége következtében szükséges vagy indokolt bárminemű eljárásért semmilyen díjat nem számolhat fel. Ez utóbbi fordulat igen lényeges, ha figyelembe vesszük, hogy számos más tenyésztő szervezet abban a téves hitben van, hogy ezen jogszabályi kötelezettségük teljesítését kijátszhatják ún. regisztrációs vagy konfirmációs díjakkal. Az MNJK szerződés ennek a téveszmének a megjelentetését ab ovo kizárja.

f./ Az MNJK a megkötött szerződés alapján továbbá köteles a fajta vonatkozásában működő hazai és nemzetközi munka és küllem rendezvényeken illetve az azt megelőző válogató versenyeken tagjaival azonos feltételekkel a részvétel lehetőségét biztosítani minden a fajta egyedét tartó vagy tenyésztő személy számára.

g./ Igen jelentős és a tenyésztők számára alapvetően fontos, hogy a megállapodással az MNJK vállalta, hogy tagfelvételi rendjét 20 napon belül akként módosítja, hogy az a Rendelet előírásainak megfeleljen, különös tekintettel arra, hogy a Rendelet szerint rendes tagi felvételre jogosult személyek belépését tagdíjon felüli fizetési kötelezettség feltételével de más módon sem nehezíti el. Mint az Szegvári Úr személyesen megtett korábbi tájékoztatásából és más forrásokból is tudott volt, az MNJK 2013. novembere óta 300.000,-Ft egyszeri tagbelépési, regisztrációs díjat kért a belépni szándékozó tagoktól, még a felvételt megelőzően fizetendően. Ezt a szerződés értelmében 20 napon belül köteles felszámolni a szervezet, de Szegvári Úr tájékoztatása szerint ennek felszámolására már a szerződés aláírását megelőzően is tett az MNJK lépéseket. Úgy ítéljük meg, hogy ez a tenyésztők számára igen fontos eredmény, különös tekintettel a Rendelet szellemiségére is.

h./ A megkötött szerződés az MNJK által korábban kiállított tenyésztési dokumentáció, tenyészminősítés vonatkozásában speciális rendelkezéseket nem tartalmaz, így azok a R. általános szabályai hatálya alá esnek, azaz azok relevanciája a fenti c./ pont második bekezdése szerinti eljárásban kerül csak szóba.

i./ A megállapodásban a Szövetség vállalta, hogy –egyébként a Rendelettel is összhangban- legközelebbi közgyűlése határozata szerint kilépési nyilatkozatot intéz a WUSV szervezet felé, mely az majdan saját alapszabálya szerint kezeli.

j./ A Szövetség és az MNJK szerződésében a felek kijelentették és tudomásul vették, hogy a Rendelet szerinti kutya show-k rendezése során a MEOE Szövetség minden tagjának joga van a vonatkozó FCI jogosítványokat gyakorolni a rendelet szerint.

k./ Felek részletesen rögzítették a német juhászkutya vonatkozásában az export származási igazolás kiadásának módját és technikáját. Ennek értelmében az eb eredeti és egyetlenként kiállítható (megszűnik a kettős származási lap) származási igazolása egy biztonsági papírból készült felzettel kerül összefűzésre-összetűzésre és így adja az export pedigreet. Ugyanez vonatkozik az egyéb –tehát korábbi- FCI elismert származási lapokra is. Ennek kiadása a R. szerint a Szövetség kompetenciája.

l./ Az MNJK-val megkötött szerződés egyéb rendelkezései teljesen megegyeznek az egyéb tenyésztő szervezetek szerződéseinek rendelkezéseivel.

Mindezek alapján álláspontunk szerint megállapítható, hogy -figyelemmel arra is, hogy a jelen jogszabályi környezetben a kinológia minden résztvevőjének megkerülhetetlen kötelezettsége a másik résztvevővel való együttműködés- bár az MNJK-val speciális körülmények okán speciális feltételek mellett kell együtt dolgoznunk, a megkötött megállapodás, ha azt mindkét fél betartja, alkalmas lehet rá –és csak az lehet alkamas rá-, hogy ezen fajta is zökkenőmentesen integrálódjon a hazai kinológiába, továbbá zökkenőmentesen integrálódjanak fajta szervezetükbe a német juhászosok is, összhangban a Rendelet szabályaival és szellemiségével. Ehhez persze szükség van arra is, hogy minden oldalon kitörlődjön valamennyiünk fejéből minden korábbi előítélet és ellenségkép, és minden oldalon törekedjünk csak és kizárólag az eredményes kinológiai munka szem előtt tartására. A MEOE Szövetség az ehhez szükséges és ezt mindenben megalapozó alaplépéseket megtette, szerződéseket megkötötte.

Az MNJK által megadott elérhetőségeit honlapunk az ügyintézés menüpont alatt tartalmazza, azok az alábbiak:

Magyarországi Német Juhászkutya Klub Központi Iroda
1106 Budapest, Pilisi út 52.
e-mail: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezd a JavaScript használatát
www.nemetjuhasz.hu
tel.: 06/1-261-5460

Budapest, 2014. március 03.

Tisztelettel:

Korózs András  MEOE Szövetség Elnöke és Dr.Hronyecz Judit MEOE Szövetség jogi képviselő

 
Tájékoztatás!

Tisztelt Sporttársak!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket,hogy a Vidékfejlesztési Miniszter kinevezése alapján a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége mint államilag kijelölt kinológiai szövetség folytathatja a tevékenységét.

A kinevezéshez ezúton is gratulálunk a MEOESZ Elnökének, és Vezetőségének, mert kitartó munkájuk eredményeképpen olyan jelentős mérföldkőhöz érkezett ez az évtizedes viszály, ahonnan a hazai kinológiai helyzet végleges rendezése már valóban belátható közelségbe került.

Tekintettel arra, hogy a Német Juhászkutya fajta jelenleg elismert tenyésztő szervezete továbbra sem tagja a Miniszter által kijelölt szövetségnek, így a törzskönyvezés továbbra sem megoldott.

Szándékaink szerint - ahogyan eddig - az elkövetkezendő időszakban is mindent el fogunk követni azért, hogy a HNJE lehetőséget kapjon arra, hogy a tevékenységét elismert tenyésztő szervezetként folytathassa a jövőben.

Itt is szeretném megköszönni tagjainknak a támogatását, a számtalan biztató telefonhívást és levelet.

Jó érzés tudni, hogy ilyen sokan akarják, sőt elvárják, hogy hobbijukat az eddig már megszokott módon a HNJE keretein belül folytathassák továbbra is.

Köszönöm, hogy tagjaink ilyen nagy létszámban kitartanak a HNJE mellett és lehetőségeikhez mérten segítik a munkánkat valamennyiünk közös céljának elérése érdekében.

Ezúton szeretnék értesíteni mindenkit, hogy a HNJE Vezetőségének döntése alapján a Díjszabásunkban az Egyesület 2014. évi Tagdíja 2.000.-Ft-ra módosul.

Aki igényli, természetesen továbbra is van lehetőség a HNJE Tagsággal együtt a MEOE Szövetség Tagdíját is befizetni, mely összeg további 3.000.-Ft.

Tehát aki a 2014 évre a HNJE és a MEOESZ tagsági díjat együtt kívánja befizetni, annak összesen 5.000.-Ft-ot kell befizetnie.

A Tagsági díjat az alábbi módokon lehet befizetni:

-bármely Bankfiókban az Egyesület OTP számlaszámára:OTP Bank 11717009-20043599 ( a közlemény rovatba, kérem írják be. HNJE Tagdíj 2014)

- HNJE csekken, melyet a Helyi Szervezetek Vezetőitől, ill. a központi elérhetőségeken lehet igényelni.

A fajta helyzetének végleges rendezése érdekében a közeljövőben több egyeztetés és megbeszélés fog lezajlani, melynek eredményeiről természetesen mihamarabb értesíteni fogjuk tagjainkat.

Sporttársi üdvözlettel

Bíró Zsolt